1) meerdere labelstappen,
2) gevel of dakrenovatie inclusief isolatie,
3) badkamers, toiletten en keukens conform nieuwgebouwde objecten,
4) installatievoorzieningen zijn toekomstbestendig (minimaal 10 jaar zonder aanpak)


Betekent dit dat er gasloos gebouwd moet worden (keukens, badkamers, installatie en conform nieuwbouw)?


Nee, dat is geen voorwaarde. Bullet 4 stelt dat “installatievoorzieningen van de verhuurbare eenheden, danwel complexen als gevolg van de werkzaamheden toekomstbestendig zijn in de zin dat ze niet binnen 10 jaar hoeven te worden aangepakt” Hierbij wordt niet verondersteld dat de woningen gasloos moeten zijn. In het klimaatakkoord is opgenomen dat alle woningen in 2050 gasloos moeten zijn.


Als criterium (1) van een ingrijpende verbouwing wordt in het kader van verbetering van energetische prestaties gesproken van ‘meerdere labelstappen’. Wat wordt er bedoeld met ‘meerdere labelstappen’?

Minimaal 2 labelstappen.


Als criterium (2) van een ingrijpende verbouwing wordt gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) benoemd. Gelden in dit kader eisen voor minimale RC-waarden (nieuwe bouwbesluit)?  En gaat het bij dit criterium om gevelrenovatie ‘en’ dakrenovatie of om gevelrenovatie ‘of’ dakrenovatie?

In dit criterium ligt het in de lijn der verwachtingen dat de RC-waarde aanzienlijk gaat verbeteren door toevoeging van isolatie, maar het gaat er voornamelijk om dat het dak of de gevel dusdanig gerenoveerd/vervangen is, dat de verwachting is dat de eerstkomende 30/40 jaar geen (aanzienlijke) ingrepen meer nodig zijn.
 Er wordt voldaan aan het criterium indien wordt voldaan aan gevelrenovatie ‘of’ dakrenovatie, dus beide renovaties mag in dit kader ook.

 

Als criterium (3) van een ingrijpende verbouwing wordt gesproken over activiteiten gericht op werkzaamheden die de kwaliteit op het technische en functionele niveau brengen dat in redelijkheid minimaal in nieuwgebouwde objecten mag worden verwacht. Dient hierbij voor verschillende activiteiten een minimale levensduur in acht te worden genomen? 

Door een jaartal aan de activiteiten te koppelen wordt het goed meetbaar, echter bestaat er geen harde richtlijn of minimumvereiste anders dan op basis van een redelijke en onderbouwde inschatting dat het technische en functionele niveau overeenkomstig is met nieuwbouw.