De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2019. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks. Dit is nodig vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.


Publicatie in de Staatscourant op 31 oktober 2019

Het accountantsprotocol 2019 is nog niet formeel gepubliceerd in de Staatscourant. Deze publicatie wordt voorzien voor 31 oktober 2019. Inhoudelijk zal deze versie naar alle waarschijnlijkheid niet afwijken van deze versie; de Aw acht het daarom verantwoord om vooruitlopend op de officiële publicatie, hierbij al over te gaan tot deze informele publicatie. Corporaties en accountants kunnen daardoor nu al aan de slag. De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft het accountantsprotocol over het verslagjaar 2019 inmiddels getoetst en gekwalificeerd als ‘uitvoerbaar’ (zonder opmerkingen).


De Aw publiceert het accountantsprotocol ten opzichte van vorig jaar 2 weken eerder.


Belangrijkste wijzigingen

Met het oog op administratieve lastenvermindering is de omvang van de controlewerkzaamheden in het accountantsprotocol in de afgelopen twee jaar sterk verminderd. Het accountantsprotocol over verslagjaar 2018 bevat in de rubrieken B en C in totaal 23 onderdelen, terwijl dit over verslagjaar 2016 in totaal nog 43 onderdelen betrof. In het accountantsprotocol 2019 is gekeken op welke onderdelen nog controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden. Hierin is de balans tussen administratieve lastensvermindering voor de toegelaten instellingen en de effectiviteit van het toezicht meegewogen.


In het accountantsprotocol 2019 zijn twee onderdelen in rubriek B vervallen. Dit betreft de controleplicht van de accountant op de vervreemding van aandelen en de controleplicht op de werkzaamheden voor de huisvesting van vergunninghouders. In rubriek C zijn verschillende kleinere wijzigingen doorgevoerd die grotendeels samenhangen met wijzigingen in de Verantwoordingsinformatie (dVi). In de dVi wordt cijfermatige informatie uitgevraagd die benodigd is voor het toezicht. De wijzigingen in rubriek C resulteren per saldo in het vervallen van twee subonderdelen ten opzichte van vorig jaar.


Bij de controle op de toewijzingsgegevens (nieuwe verhuringen in het verslagjaar) mogen accountants sinds het verslagjaar 2016 voor de volledigheid bij vastgoed dat de corporatie via derden verhuurt (bijvoorbeeld een zorginstelling), onder voorwaarden, gebruik maken van de ondertekende bestuursverklaring. Sindsdien is de bestuursverklaring jaarlijks op basis van voortschrijdend inzicht uitgebreid. Met ingang van verslagjaar 2019 mogen ook wooncoöperaties gebruik maken de bestuursverklaring.  


De tolerantietabel in het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) is aangepast. De Aw heeft besloten deze wijziging in de tolerantietabel in het HARo niet door te voeren. Dit zou een (onnodige) verzwaring van de controlewerkzaamheden betekenen. In het accountantsprotocol worden dus de percentages gehanteerd zoals afgelopen jaar en is de verwijzing naar het HARo verwijderd.


De Aw voorziet voor verslagjaar 2020 een verdere reductie van controle-onderdelen, indien de jaarrekening 2020 via het SBR-wonen portaal wordt ontvangen.


Download 'Accountantsprotocol dVi 2019'


Bron: Publicatie Accountantsprotocol dVi 2019