SBR-wonen heeft in samenspraak met Aw, WSW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties definities voor onderhoud en beheer geformuleerd voor de beleidswaardebepaling, marktwaardebepaling en jaarrekening. Deze definities zijn tijdens een marktconsultatie voorgelegd aan woningcorporaties. Hierop zijn 70 reacties van corporaties en andere partijen ontvangen die in maart en april zorgvuldig worden beoordeeld. 

Uit veel reacties blijkt begrip voor de wens voor meer eenduidigheid in de definities. De inhoudelijke reacties gaan vooral in op de definities, maar ook op de impact die deze hebben. Aw, WSW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn met SBR-wonen in overleg over de reacties. Na afronding van deze beoordeling stelt SBR-wonen een verantwoordingsdocument op waarin wordt aangegeven hoe met de ontvangen reacties is omgegaan.

Ook wordt met een aantal corporaties, accountants en taxateurs overleggen gepland om (deel)onderwerpen van onderhoud en beheer te bespreken. Op basis van alle reacties wordt het document met de definities voor onderhoud en beheer aangepast en in de RTIV (Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) geïmplementeerd. Naar verwachting is dit eind tweede kwartaal gereed zodat er vóór de begrotingscyclus 2020 op gang komt, duidelijkheid over de definities is.  

Aw en WSW hebben al aangegeven een overgangsjaar te hanteren bij het beoordelen van de financiële posities van corporaties. Dit geldt voor zowel financieel toezicht als borgbaarheid. De reacties op de impact op de investeringscapaciteit hangen samen met een bredere context van de implementatie van de beleidswaarde en zullen hierbij worden betrokken. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de werking van de beleidswaarde in de praktijk en het proces voor definitieve normstelling van de financiële ratio’s.