In de bijlage is het definitieve gegevensmodel Aedes-benchmark 2024 (Abm) opgenomen. Het model is afgestemd in de Expertgroep. In deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt.


De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark te integreren zijn:

  • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;  
  • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;  
  • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning.


Een totaaloverzicht van de voorgenomen wijzigingen is tevens opgenomen in de bijlage.


N.B. De SBR-wonen rapportage van 2024 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de vrijwillige Aedes benchmark-uitvraag. Verantwoording inzake de Aedes benchmark-uitvraag is facultatief en maakt derhalve geen onderdeel uit van de wettelijke verantwoording (publicatie in RTIV).


*De laatste versie van 5-12 bevat enkel een aanvullingen vanuit de taxonomie (concept-ID's) en geen verder inhoudelijke wijzigingen.