In de bijlage is het concept gegevensmodel van de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2023 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. In deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW en de prestatieafspraken.


Een totaaloverzicht van de voorgenomen wijzigingen is tevens opgenomen in de bijlage. Dit overzicht geeft alle wijzigingen (per hoofdstuk) in de wettelijke uitvraag van dVi 2023 ten opzichte van dVi 2022 weer. 


Het model is reeds vastgesteld door de stuurgroep met één kanttekening omtrent de wijze van opvraag van de gegevens inzake de onderwerpen 'isolatie' en 'warmtevoorziening'. De partijen zijn nog in onderzoek om na te gaan indien deze gegevens via de WOZ-bezitstabel of als een losse tabel in de gegevensopvraag (tabel 2.10 in model) opgevraagd dienen te worden. Partijen zijn voornemens hier uiterlijk medio september een besluit over te kunnen nemen. Na besluitvorming zal de definitieve model gepubliceerd worden. In het conceptmodel zijn volledigheidshalve beide opties opgenomen.