De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceerde op 31 oktober 2022 het handboek marktwaardering 2022. Dit handboek beschrijft hoe woningcorporaties de marktwaarde moeten bepalen van hun verhuurde vastgoed voor de jaarrekening van 2022. In het handboek staan ook voorschriften over de bepaling van de beleidswaarde die  woningcorporaties in de toelichting bij de jaarrekening moeten opnemen.  


Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het handboek 2022 zijn:

- afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023;

- wijzigingen in het huurbeleid die voortvloeien uit de Nationale Prestatieafspraken en de voorgenomen Wet Nijboer;

- afzonderlijke weergave van de leegwaardestijging voor elke COROP-regio en voor de vier grote steden;

- nadere definiëring en categorisering van flexwoningen als ‘niet-reguliere woongelegenheden’.


In de nota van wijzigingen die de Aw tegelijkertijd met het handboek publiceert zijn de aanpassingen nader toegelicht.


Op grond van de Woningwet dient het bestuur voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.Bron: Publicatie handboek marktwaardering