- Afrondingsverschillen in de balans verantwoordt u op de regel ‘Vorderingen' (kortlopend) of  ‘Overlopende passiva’ (kortlopend). 

- Afrondingsverschillen in het kasstroomoverzicht verantwoordt u op de regel ‘Overige bedrijfsuitgaven’.