Het detailoverzicht hoeft u alleen in te vullen als het totaal van de uitgaande kasstromen van alle investeringsactiviteiten (Nieuwbouw huur, verbeteruitgaven, aankoop, nieuwbouw verkoop en sloopuitgaven) tezamen in de eerste drie prognosejaren hoger is dan 12% van het (geconsolideerde) balanstotaal ultimo forecast verslagjaar of een minimum grensbedrag ad € 200 miljoen ten opzichte van de uitgaande kasstromen van de bovengenoemde investeringsactiviteiten tezamen in de eerste drie prognosejaren. Als dit het geval is, geeft u elk project van de corporatie en haar eventuele verbinding(en) met kasstromen in de prognosejaren 2023 tot en met 2025 afzonderlijk op.

 


Formule:

Uitgaande (investerings)kasstromen nieuwbouw huur, verbeteruitgaven, aankoop, nieuwbouw verkoop en sloopuitgaven)

van prognosjaren 2023, 2024 en 2025

------------------------------------------------------------------------------- x 100 = x% < 12%

Enkelvoudig (en indien van toepassing geconsolideerd) balanstotaal ultimo forecast verslagjaar


Let op: 
- Hoofdstuk 2.2 'Activiteitenoverzicht detail' blijft in het portaal zichtbaar ongeacht de beantwoording van de vraag in hoofdstuk 2.2 omtrent de 12%-eis of grensbedrag € 200 miljoen t.o.v. uitgaande kasstromen. Bij beantwoording met 'nee' hoeft het betreffende detailoverzicht niet ingevuld te worden.

- Het totaal van de uitgaande investeringskasstroom in de eerste drie prognosejaren en het totaal van de activa (enkelvoudig- en indien van toepassing geconsolideerd - balanstotaal ultimo forecast verslagjaar) wordt ten behoeve van het 12%-criterium en minimum grensbedrag van 200 miljoen automatisch berekend en vooringevuld in het portaal op basis van de invulling in hoofdstuk 3.3 Kasstroomoverzicht.