In de tabel ‘uitsplitsing posten overige bedrijfslasten’ krijgt u bij de post inhuur/ resp. inleen van personeel ten onrechte een foutmelding indien u ook inhuurkosten heeft voor vastgoedontwikkeling, onderhoud en leefbaarheid. U kunt deze foutmelding negeren en de gegevens invullen conform de Excel-invulhulp (Sjabloon Aedes-benchmark).

 

Nadere toelichting:

Voor de Aedes-benchmark vragen wij u de overige bedrijfslasten, die onderdeel zijn van de onder de bedrijfslasten vallende functies (excl. leefbaarheid), nader te specificeren. Op de regel inhuur respectievelijk inleen van personeel dient u dus uitsluitend de inhuur/inleen van de functies verhuur en beheeractiviteiten, servicecontracten, verkoop vastgoedportefeuille en overige organisatiekosten in te vullen. In het portaal is een ‘onjuiste’ validatie ingebouwd welke stelt dat de post ‘Inhuur resp. inleen van personeel’ gelijk moet zijn aan de totale inhuur/inleen kosten volgens de tabel ‘personele lasten’. De fout is dat in deze laatste tabel ook de inhuur en inleenkosten van leefbaarheid, vastgoedontwikkeling en onderhoud zijn meegenomen. U kunt deze foutmelding negeren en de gegevens invullen conform de bovenstaande Excel-invulhulp.