De sectorspecifieke heffingen bestaan uit drie onderdelen:

  • Saneringsheffing
  • Obligoheffing WSW
  • Overige sectorspecifieke heffingen

 

De saneringsheffing betreft de bijdrage die WSW als gemandateerd saneerder kan heffen ten behoeve van het saneringsfonds. In 2021 was dit nihil. In het najaar maakt WSW bekend wat de verwachting is voor de prognosejaren. Volgens de meest recente prognose wordt er in de voorzienbare toekomst geen saneringsheffing geheven.

 

In oktober 2021 haalde WSW voor het eerst obligoheffing op. Het in rekening gebrachte bedrag is op een factuur van WSW te vinden. De verwachting voor prognosejaren wordt jaarlijks in de Leidraad Economische Parameters opgenomen. De obligoheffing is gerelateerd aan de omvang van door WSW geborgde leningen en heeft hierdoor volledig betrekking op de DAEB-tak.

 

De overige sectorspecifieke heffingen bestaan (nagenoeg) geheel uit de bijdrageheffing van de Aw.