In de dVi2021 valt onderdeel 5.2.1D aantal toewijzingen > liberalisatiegrens ook onder het accountantsprotocol.


Categorie 1d betreft de toewijzing van woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (niet-DAEB) en is onderverdeeld naar twee subcategorieën te weten:

  • 5.2.1 d1 inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht en
  • 5.2.1 d2 inkomen hoger dan inkomensgrens Wht. 

Voor de verhuring van deze woningen hanteert iedere corporatie andere eisen. Indien in de deelwaarneming van de accountant, toewijzingen uit de categorie d1 blijken, stelt de accountant voor die woningen vast dat er sprake is van een juiste verantwoording. De inkomensgrens in het kader van de Wet op de huurtoeslag wordt getoetst aan de combinatie van leeftijd, huishoudgrootte en het inkomen. Het inkomen van de huurder kan vastgesteld worden door gebruik te maken van de door de corporatie opgevraagde inkomensgegevens (niet o.b.v. stroomschema RTIV, maar o.b.v. professional judgement accountant).