Marktwaarde leningen en derivaten

De marktwaarde van de leningen is in de uitvraag gesplitst in door WSW geborgde leningen en ongeborgde leningen en moet worden verantwoord voor respectievelijk de DAEB-tak, de niet-DAEB-tak en de geconsolideerde verbindingen. De marktwaarde van de leningen in de dVi moet aansluiten op de bedrijfseconomische uitgangspunten in de jaarrekening zodat de onderliggende berekening in deze opvraag gelijk is aan de berekening ten behoeve van de jaarrekening. 


Let op!

Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne leningen en startleningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.


Agio op de leningen


Hier wordt gevraagd welk deel van de schulden aan banken en overheden bestaat uit agio en obligoleningen: 

Achtergrond van de vraag over agio in hoofdstuk 4.1 is de berekening van de LTV. In de LTV tellen Aw en WSW op basis van het gezamenlijk beoordelingskader diverse balansposten mee als schuld. Schulden aan banken en aan overheden tellen wel mee, overige schulden en off-balance-posities niet. De bedoeling is om de LTV-schuld te bepalen exclusief agio, zodat alleen de daadwerkelijk af te betalen schulden meetellen. Oftewel: voor zover op deze balansposten agio is verantwoord, wordt dit gecorrigeerd via de in hoofdstuk 4.1 opgenomen bedragen. Hierdoor ontstaan twee manieren om tot een correcte LTV-schuld te komen. Voor een correcte uitkomst is het van belang dat deze optie volledig wordt doorgevoerd, het is niet mogelijk om een deel van optie 1 toe te passen en een deel van optie 2. 

1. Verantwoord agio als onderdeel van schulden aan banken. Licht het agio toe in hoofdstuk 4.1. Hierdoor telt dit per saldo niet mee in de LTV-schuld. Vul hoofdstuk 4.1 per tak in als positief bedrag. 

2. Verantwoord agio als overige schulden. Vul in hoofdstuk 4.1 een bedrag in van 0. Hierdoor telt agio eveneens niet mee in de LTV-schuld. 


De enige manier om tot een combinatie van optie 1 en 2 te kunnen komen is wanneer sprake is van agio ontstaan vanuit meerdere transacties. Vanwege verschillende herkomst kan agio uit de ene transactie worden verantwoord volgens optie 1 en agio vanuit de andere transactie als optie 2. Ook hier is van belang dat per transactie de optie volledig wordt toegepast. Daarnaast is het mogelijk dat helemaal geen sprake is van agio (alle schulden zijn daadwerkelijk te betalen en zijn nominaal verantwoord), in dat geval vult u eveneens 0 in. In veel gevallen is agio ontstaan vanwege de leningruil in 2021. Daarnaast zijn er andere mogelijke oorzaken zoals herstructurering, doorzak, afkoop van leningen of derivaten of een extensiemoment van een extendible lening. Op het moment van een dergelijke transactie wordt boekhoudkundig veelal een bepaald verlies genomen, waartegenover in de balans een schuld wordt gevormd ((dis)agio). Gedurende de (oorspronkelijke) resterende looptijd van het geherstructureerde product wordt het agio geamortiseerd en valt dit vrij ten gunste van het resultaat.


Vanwege de diversiteit aan oorzaken is geen eenduidig voorschrift te geven voor de balansposten waaronder het agio wordt verwacht. Daar waar mogelijk geven uitvragende partijen de voorkeur aan verantwoording onder schulden aan banken, in combinatie met toelichting in hoofdstuk 4.1. We zien dat de meerderheid van de corporaties voor deze optie kiest. Dit maakt de cijfers van corporaties het best vergelijkbaar en via hoofdstuk 4.1 is het inzichtelijk hoe de post agio zich ontwikkelt. Mocht agio op een andere balanspost worden verantwoord (zoals overige schulden), laat dan de toelichting in hoofdstuk 4.1 achterwege zodat de LTV uiteindelijk alsnog correct wordt berekend. 


Voor zover een vorm van agio bestaat in een off-balance-derivaat of in een afgescheiden embedded derivaat onder de overige schulden, is dit agio niet relevant voor deze vraag. Deze producten zijn immers niet vermeld op de balansposten schulden aan banken of overheden en zijn daardoor niet van belang voor de LTVberekening. Aw en WSW zijn voornemens om, in overleg met de accountants en vertegenwoordigers van de sector, in de nabije toekomst uniforme instructies op te stellen voor de verwerking van agio.