De niet-DAEB-tak kan dividend uitkeren aan de DAEB-tak. Het dividendbedrag in de DAEB-tak dient aan te sluiten met het bedrag in de niet-DAEB-tak.
 
Verwerking in kasstroomoverzicht: 
- De kasstroomontvangsten uit hoofde van dividend in DAEB dienen op regel ‘FVA- Ontvangsten overig’ te worden verantwoord.
- De kasstroomuitgaven uit hoofde van dividend in niet-DAEB dienen op regel ‘FVA – Uitgaven overig’ te worden verantwoord.