- Afrondingsverschillen in de balans verantwoordt u op de regel ‘Overlopende activa’ of ‘Overlopende passiva’. 

- Afrondingsverschillen in de winst- en verliesrekening verantwoordt u op de regel ‘Overige directe operationele lasten exploitatie bezit’. 

- Afrondingsverschillen in het kasstroomoverzicht verantwoordt u op de regel ‘Overige bedrijfsuitgaven’.