Onderdeel 2.2 kent de volgende onderdelen gesplitst naar DAEB TI, Niet-DAEB TI en Geconsolideerde niet-DAEB verbindingen: 

• Huurderving als gevolg van (project)leegstand in percentage van de huursom (netto huuropbrengsten) ultimo verslagjaar. 

• Huurderving als gevolg van oninbaarheid in percentage van de huursom (netto huuropbrengsten) ultimo verslagjaar. Dit is de last van niet-betaalde huurverplichtingen van woongelegenheden in het verslagjaar. 

• Mutatiegraad wordt bepaald door het aantal verhuringen van bestaande woongelegenheden uit te drukken in een percentage van het totaal aantal woongelegenheden, exclusief de in het verslagjaar nieuwgebouwde of aangekochte woongelegenheden. 


Let op!

In het portaal geeft u de daadwerkelijke percentages op (voorheen perunages). Voorbeeld: 1% vult u dus als 1 in.