Jaarlijks stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de hoogte van de saneringsheffing voor het lopende jaar vast. Dit gebeurt op basis van een onderbouwd advies van WSW als gemandateerd saneerder. 


In 2020 is de heffing € 0. Woningcorporaties hoeven in 2020 dus geen bijdrage in het saneringsfonds te storten.