Jaarlijks stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de hoogte van de saneringsheffing voor het lopende jaar vast. Dit gebeurt op basis van een onderbouwd voorstel van WSW als gemandateerd saneerder.


In 2021 is de saneringsheffing € 0. Woningcorporaties hoeven in 2021 dus geen bijdrage in het saneringsfonds te storten.