De uitvragende partijen willen graag inzicht hebben in welk deel van de schulden aan banken en overheden daadwerkelijk een nog te betalen schuld betreft en welk deel slechts boekhoudkundig is ontstaan. Het deel dat alleen boekhoudkundig is, verantwoordt u per tak als positief bedrag bij deze vraag. Afgescheiden embedded derivaten vallen onder de post ‘overige schulden’ en blijven bij deze vraag daarom buiten beschouwing. Heeft u onder schulden aan banken en overheden alleen schulden verantwoord tegen nominale waarde zoals ze daadwerkelijk nog moeten worden betaald, dan is deze vraag niet van toepassing en kunt u 0 invullen.


Agio kan op verschillende manieren ontstaan. De belangrijkste manieren zijn herstructurering, doorzak of afkoop van leningen of derivaten. Leningen worden in de balans verantwoord op het nominale bedrag dat is opgenomen en nog niet is afgelost. Dit betreft dus aflosverplichtingen. Na herstructurering, doorzak of afkoop kan sprake zijn van een bedrag dat al wel is betaald (afkoopwaarde), maar waarvan de afkoopwaarde over de oorspronkelijke restant looptijd wordt geamortiseerd ((dis)agio). Hierdoor ontstaat onder de balansposten die betrekking hebben op leningen ook een bedrag dat niet meer hoeft te worden afbetaald. De uitvragende partijen willen inzicht verkrijgen in het onderscheid tussen enerzijds welk deel van de langlopende schulden een ‘reguliere’ schuld betreft die nog moet worden afbetaald en anderzijds welk deel een boekhoudkundige toerekening betreft. Dit agio dient separaat toegelicht te worden in onderdeel 4.1 van de dPi. Het agio wordt geamortiseerd over de oorspronkelijk resterende looptijd van de geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte leningen of derivaten. Dit is conform werkwijze in de jaarrekening en dVi.


U geeft per tak aan wat de omvang is van de nominaal in de balans opgenomen agio van de leningen, rekening houdend met jaarlijkse amortisatie op vergelijkbare wijze als  voor de jaarrekeningverantwoording. Dis)agio ontstaat bij herstructurering, doorzak of afkoop van leningen of derivaten. Bij dit onderdeel geeft u alleen de waarde aan van de post agio zoals opgenomen onder de schulden aan banken of schulden aan overheden. 


Indien geen sprake is geweest van geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte leningen of derivaten en daardoor geen agio wordt verantwoord onder de schulden aan banken of overheden, is dit onderdeel dus niet van toepassing. U vult dan 0 in. Is dit wel van toepassing, vul dan een positief bedrag in.


Let op:

  • De agio op leningen wordt in de balans verantwoord op regel 'Schulden aan banken' en nader gespecificeerd in hoofdstuk 4.1.