Marktwaarde leningen en derivaten

De marktwaarde van de leningen is in de uitvraag gesplitst in door WSW geborgde leningen en ongeborgde leningen en moet worden verantwoord voor respectievelijk de DAEB-tak, de niet-DAEB-tak en de geconsolideerde verbindingen. De marktwaarde van de leningen in de dVi moet aansluiten op de bedrijfseconomische uitgangspunten in de jaarrekening zodat de onderliggende berekening in deze opvraag gelijk is aan de berekening ten behoeve van de jaarrekening. 


Let op!

Schulden aan groepsmaatschappijen (inclusief interne leningen en startleningen) maken geen onderdeel uit van marktwaarde van de leningen.”Agio op de leningen/derivaten

U geeft per tak aan wat de omvang is van de nominaal in de balans opgenomen agio van de leningen. (Dis)agio ontstaat bij herstructurering, doorzak of afkoop van leningen of derivaten. In dit hoofdstuk geeft u alleen de waarde aan van de post agio zoals opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen of schulden aan overheden. 


Leningen worden in de balans verantwoord op het nominale bedrag dat is opgenomen en nog niet is afgelost. Dit betreft dus aflosverplichtingen. Na herstructurering, doorzak of afkoop kan sprake zijn van een bedrag dat al wel is betaald (afkoopwaarde), maar waarvan de afkoopwaarde over de oorspronkelijke restant looptijd wordt geamortiseerd ((dis)agio). Hierdoor ontstaat onder de balansposten die betrekking hebben op leningen ook een bedrag dat niet meer hoeft te worden afbetaald. De uitvragende partijen willen inzicht verkrijgen in het onderscheid tussen enerzijds welk deel van de langlopende schulden een ‘reguliere’ schuld betreft die nog moet worden afbetaald en anderzijds welk deel een boekhoudkundige toerekening betreft. Dit agio dient separaat toegelicht te worden in onderdeel 4.1 van de dVi. Het agio wordt geamortiseerd over de oorspronkelijk resterende looptijd van de geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte leningen of derivaten. 


Indien geen sprake is geweest van geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte leningen of derivaten en daardoor geen agio wordt verantwoord onder de schulden aan kredietinstellingen of overheden, is dit onderdeel dus niet van toepassing. U vult dan 0 in. Is dit wel van toepassing, vul dan een positief bedrag in.