Agio ontstaat door herstructurering, afkoop of doorzak van derivaten waarop eerder kostprijs hedge-accounting is toegepast. Bij de herstructurering, afkoop of doorzak is een marktwaarde-effect ontstaan dat wegens de voormalige hedge-accounting niet in één keer tot het resultaat wordt gerekend. Dit waarde-effect wordt uitgesmeerd over de restant looptijd van het oorspronkelijke derivaat. Het bedrag wordt, afhankelijk van of dit een positieve of negatieve waarde is, op de actief- respectievelijk de passiefzijde van de balans opgenomen. Gedurende de resterende looptijd wordt dit bedrag geamortiseerd en in het resultaat verwerkt.

Indien sprake was van een negatieve waarde, wordt het agiobedrag in de balans opgenomen onder de langlopende schulden. Men wil inzicht krijgen in welk deel van de langlopende schulden een ‘reguliere’ schuld betreft die nog moet worden afbetaald en welk deel een boekhoudkundige toerekening. Deze agio dient separaat toegelicht te worden in onderdeel 4.1 van dPi. In dPi kan het bedrag op dezelfde wijze worden berekend als in dVi en in de jaarrekening. Dit betekent dat de agio wordt geamortiseerd over de oorspronkelijke resterende looptijd van de geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte derivaten.

Indien geen sprake is geweest van geherstructureerde, afgekochte of doorgezakte derivaten en daardoor geen agio wordt verantwoord in de balans, is dit onderdeel dus niet van toepassing. U vult dan 0 in.