Op grond van de Woningwet (artikel 38) en het reglement van deelneming van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw wordt van u verwacht dat het databestand (dVi2019) en alle opgevraagde bijlagen over de verantwoording van het verslagjaar 2019 vóór 1 juli 2020 zijn aangeleverd bij de uitvragende partijen.