Vanuit de handleiding toepassen functionele indeling W&V 2018;
Kosten die zijn te relateren aan leefbaarheid, zijn de kosten van werkzaamheden voor niet in eigendom zijnde gebouwen en gronden (zoals openbaar terrein) en die niet noodzakelijk zijn voor de verhuurexploitatie. Deze kosten vallen onder de categorie ‘kosten omtrent leefbaarheid’.'

Deze indirecte kosten zijn dus niet vastgoedgerelateerd en worden daarom niet in de beleidswaarde ingerekend. Aanvullend is nog opgenomen:

Kosten van werkzaamheden voor gebouwen en gronden die in eigendom zijn (zoals achterpadverlichting op eigen terrein, onderhoud van terreinafscheiding, camera’s aan de eigen gevel, etc.), dienen niet te worden verantwoord als ‘kosten omtrent leefbaarheid’ ongeacht of deze kosten noodzakelijk zijn of niet. Deze kosten moeten worden verantwoord als ‘lasten verhuur- en beheeractiviteiten’ of indien door te belasten aan huurders als ‘lasten servicekosten’.

Deze directe kosten van leefbaarheid vallen daarmee wel in de beleidswaarde onder beheerkosten of onderhoud.