- Saneringsheffing: 

Corporaties hoeven in 2019 geen bijdrage in het saneringsfonds te storten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de heffing voor dit jaar vast op € 0.De minister van BZK stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. De minister doet dit op basis van een onderbouwd advies van WSW als gemandateerd saneerder.


Voor de jaren  2020 tot en met 2024 vraagt WSW een bedrag voor saneringsheffing op te nemen dat is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak van de toegelaten instelling. - Verhuurderheffing:

Voor dPi 2018 kan al rekening worden gehouden met de bijgestelde tarieven vanwege de structurele verlaging van de verhuurderheffing met € 100 mln. Het is overigens ook mogelijk de huidige tarieven te gebruiken in de dPi 2019. Onderstaand is het staatje weergegeven waarin de nieuwe tarieven zijn weergegeven voor de afzonderlijke jaren.


 Jaar            Tarief                       

20190,561%
20200,562%
20210,562%  
20220,563%
2023 ev0,537%


Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 720,42 per maand (prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%.


Let op: u dient zelf rekening te houden met eventueel de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) of vrijstelling van de verhuurderheffing.


Hoogte verhuurderheffing:

In 2019 is de verhuurderheffing 0,561% van de WOZ-waarde van de huurwoningen. Dit tarief loopt op tot 0,563% in 2022. Vanaf 2023 is het tarief 0,537%. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 50 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.


- Bijdrageheffing Aw:

Alle corporaties hebben een brief ontvangen over de bijdrageheffing Aw 2019. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Woningwet 2015 bepaalt dat de woningcorporaties betalen voor de kosten van de Aw. De Aw moet daarvoor jaarlijks uiterlijk op 1 oktober een bijdrageheffing innen. Per saldo is de bijdrageheffing voor de kosten Aw 2019 vastgesteld op totaal € 13.986.705,-. Dit totaalbedrag is verdeeld over alle corporaties op grond van de berekeningswijze in het BTIV 2015. Een nadere toelichting staat in de brief met bijlage  aan de corporatie. In het kasstroomoverzicht kan deze heffing worden opgenomen onder post "sectorspecifieke heffing".