Het deel van de betaalde rente van nieuw aangetrokken financiering dat op ‘Renteuitgaven (exclusief interne lening)’ onder hoofdstuk 3.3 kasstroomoverzicht is opgenomen en dat betrekking heeft op financieringen voor lopende investeringen, wordt verantwoord op regel ‘Renteuitgaven toegerekend aan investeringen door de corporatie’ in hoofdstuk 3.4.2. Het gaat er daarbij om uitsluitend de feitelijk door de corporatie toegerekende betaalde rente van nieuw aangetrokken financiering te vermelden.