Allereerst bestaat er een onderscheid tussen 2.1A en 2.1 B t/m D.

1. DAEB TI, Niet-DAEB TI en Geconsolideerde Niet-DAEB verbindingen.
• 2.1 A – Opgave op niveau van eenheid in exploitatie (ultimo verslagjaar).

2. Geconsolideerd, indien een Geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is opgesteld. Enkelvoudig, indien geen Geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is opgesteld.

• 2.1 B – Registergoederen opgenomen onder Voorraad in de balans (ultimo verslagjaar).

• 2.1 C – Registergoederen opgenomen onder Onderhanden Projecten in de balans (ultimo verslagjaar).

• 2.1 D – Registergoederen opgenomen onder Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie en onroerende zaken ten dienste van exploitatie op de balans (ultimo verslagjaar).


Men tracht middels onderdeel 2.1A inzicht te verkrijgen in zowel de ontwikkeling als de samenstelling van het bezit in eigendom van de woningcorporatie gedurende het verslagjaar. Derhalve geeft u bij 2.1A het aantal eenheden op in de kolommen G en H ‘Aantal primo verslagjaar’ respectievelijk ‘Aantal ultimo verslagjaar’. Voorts geeft u in kolom O ‘Mutatie verslagjaar’ aan wat voor soort mutatie het betreft.


Bij onderdelen 2.1B, 2.1C en 2.1D ligt de nadruk op de gegevens van de registergoederen ultimo verslagjaar. Daarom hoeven in deze onderdelen van de dVi enkel de gegevens ultimo verslagjaar te worden ingevuld en is kolom O ‘Mutatie verslagjaar’ niet van toepassing.