Verwerking balans

DAEB:

• De nettovermogenswaarde van de niet-DAEB tak neemt u op onder ‘Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’. 

• De interne lening (en startlening bij juridische splitsing) op de activazijde van de balans neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’.

Niet-DAEB:

• De nettovermogenswaarde van de door de niet-DAEB tak gehouden verbindingen neemt u op onder ‘Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’.

• De startlening op de activazijde van de balans neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Financiële vaste activa’.

• De vorderingen op de DAEB tak (kortlopend) neemt u op onder ‘Vorderingen op groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Vorderingen’.

• De interne lening op de passivazijde van de balans neemt u op onder ‘Schulden aan groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Langlopende schulden’.

• De schulden aan de DAEB tak (kortlopend) op de passivazijde neemt u op onder ‘Schulden aan groepsmaatschappijen’ in de categorie ‘Kortlopende schulden’.

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:

• De startlening op de passivazijde van de balans neemt u op onder ‘Schuldenaan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft’ in de categorie ‘Langlopende schulden’.


Verwerking winst- en verliesrekening

DAEB:

• De rentebaten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten’.

• Het resultaat van de niet-DAEB tak in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Resultaat uit deelnemingen’.

Niet-DAEB:

• De rentebaten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten’.

• De rentelasten interne lening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Rentelasten en soortgelijke kosten’.

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:

• De rentelasten startlening in de winst- en verliesrekening neemt u op onder ‘Rentelasten en soortgelijke kosten’.


Verwerking kasstroomoverzicht

DAEB:

• De renteontvangsten van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op regel ‘Ontvangen interest’ onder operationele activiteiten.

• De ontvangen aflossingen van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op regel ‘’Ontvangsten overig’’ in categorie FVA onder investeringsactiviteiten.

Niet-DAEB:

• De rente-uitgaven van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op regel ‘Betaalde interest’ onder operationele activiteiten.

• De aflossing van de interne lening verantwoordt u in het kasstroomoverzicht op regel ‘Aflossing ongeborgde leningen’ onder financieringsactiviteiten.

• De renteontvangsten van de startlening (verbinding) verantwoordt u op regel ‘Ontvangen interest’ onder operationele activiteiten.

• De ontvangen aflossing van de startlening (verbinding) verantwoordt u op regel ‘Ontvangsten verbindingen’ in categorie FVA onder investeringsactiviteiten.

Niet-DAEB geconsolideerde verbindingen:

• De rente-uitgaven van de startlening van de verbinding verantwoordt u op regel ‘Betaalde interest’ onder operationele activiteiten.

• De aflossing van de startlening (verbinding) verantwoordt u op regel ‘Aflossing ongeborgde leningen’’ onder financieringsactiviteiten.