Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 (dVi2018) indienen voor de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Medio mei gaat het portaal hiervoor open.

U kunt zich nu alvast voorbereiden op het indienen van de dVi2018. Vul de WOZ-bezitstabel in met de gegevens over de ontwikkeling en samenstelling van het bezit in eigendom van uw corporatie. Verzamel alle overige gegevens die in de dVi2018 worden uitgevraagd alvast in de hulpsheet gegevensmodel dVi2018. En zorg ervoor dat u eHerkenning niveau 2+ en een machtiging voor de dVi hebt. Zo bent u goed voorbereid als het portaal voor het indienen van de dVi2018 opengaat.