De accountant controleert, op basis van het accountantsprotocol verslagjaar 2018, op een aantal onderdelen de dVi2018. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de accountantsrapportage dVi 2018.