Er dient vastgesteld te worden dat de mutatie van het eigen vermogen van de diverse balansen aansluiten op het resultaat van het betreffende verslagjaar in de winst- en verliesrekening. Indien sprake is van rechtstreekse vermogensmutaties in het eigen vermogen (bijvoorbeeld als gevolg van dividenduitkering) dan kan dit in de validatie bij hoofdstuk 3 tekstueel toegelicht worden.