Interne consistentie
De interne leningen op de balans van enerzijds de DAEB-tak en anderzijds de niet-DAEB-tak (indien van toepassing: tussen niet-DAEB-TI en niet-DAEB-verbindingen) dienen met elkaar overeen te stemmen. Dit geldt ook voor de gerelateerde rentelasten en -opbrengsten in de winst- en verliesrekening en de rente-uitgaven, -ontvangsten en de aflossingen c.q. stortingen in het kasstroomoverzicht.
Bovenstaande geldt niet voor het verlicht regime.

Eliminatie interne leningen
In de enkelvoudige TI balans dient adequaat rekening te worden gehouden met eliminatie van interne leningen tussen DAEB-tak en niet-DAEB-tak om balansverlenging te vermijden.
Bovenstaande geldt niet voor het verlicht regime.

Let op: eventuele interne leningen tussen de niet-DAEB-tak en de geconsolideerde niet-DAEB verbindingen dienen wel tot uiting te worden gebracht op de enkelvoudige balans van de TI, echter dient dit wel geƫlimineerd te worden in de geconsolideerde TI balans.
Dit geldt louter voor de regimes Hybride Scheiding en Juridische Splitsing.