Het detailoverzicht hoeft u alleen in te vullen als het totaal van de uitgaande kasstromen van alle investeringsactiviteiten (Nieuwbouw huur, Woningverbetering, Aankoop, Nieuwbouw verkoop en Sloop) tezamen in de eerste drie prognosejaren hoger is dan 12% van het (geconsolideerde) balanstotaal ultimo forecast verslagjaar. 


Formule:

Uitgaande (investerings)kasstromen Nieuwbouw huur,

Woningverbetering, Aankoop, Nieuwbouw verkoop en Sloop)

van prognosjaren 2019, 2020 en 2021

-------------------------------------------------------------------------------   x 100 =  x%      < 12%

Enkelvoudig (en indien van toepassing geconsolideerd) balanstotaal ultimo forecast verslagjaar


Let op: 
Hoofdstuk 2.1 'Activiteitenoverzicht detail' blijft in het portaal zichtbaar ongeacht de beantwoording van de vraag in hoofdstuk 1.2A 'Gegevens corporatie' omtrent de 12%-eis. Bij beantwoording met 'nee' hoeft het betreffende detailoverzicht niet ingevuld te worden.