In het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector spraken vier partijen af dat de nieuwe manier van gegevensuitwisseling moet leiden tot meer efficiëntie, een betere kwaliteit van de gegevens en lagere verantwoordings- en toezichtslasten. Het beoordelen van gegevens op ‘nut en noodzaak’ en beschikbaarheid, zorgt ervoor dat corporaties minder gegevens hoeven aan te leveren. Ook de keuze om beleidswaarde in plaats van bedrijfswaarde en volkshuisvestelijke bestemming uit te vragen, draagt hieraan bij.