Corporaties hoeven in 2019 geen bijdrage in het saneringsfonds te storten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de heffing voor dit jaar vast op € 0.De minister van BZK stelt jaarlijks voor 1 oktober de hoogte vast van de saneringsheffing voor het lopende jaar. De minister doet dit op basis van een onderbouwd advies van WSW als gemandateerd saneerder.


Voor de jaren  2020 tot en met 2024 vraagt WSW een bedrag voor saneringsheffing op te nemen dat is gebaseerd op 1% van de totale jaarhuur van de woongelegenheden in het betreffende jaar. Dit geldt voor de jaarhuur binnen zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak van de toegelaten instelling. Bron: Saneringsheffing 2019